Strona poświęcona twórczości Andrzeja Krzanowskiego

Opcje wyświetlaniadostępność
linia - grafika (1)

Polityka prywatności

 1. Informacje ogólne
  1. Operatorem portalu jest Fundacja im. Andrzeja Krzanowskiego, zwana dalej „Fundacją”.
  2. Operator jest Administratorem danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie przez użytkowników podczas używania usług.
  3. Dane podawane przez użytkowników w celu korzystania z usług są używane w procesie ich uruchamiania i świadczenia. Obejmuje to przede wszystkim takie działania, jak:
   • techniczne uruchomienie usług,
   • informowanie o zmianach regulaminów,
   • realizację obsługi technicznej, w tym odpowiedzi na pytania użytkowników.
  4. Portal realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
   • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora,
   • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”).
 2. Szczegółowa informacja o przetwarzaniu danych osobowych

  Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119), zwanego dalej RODO, z  uwzględnieniem przepisów ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

  1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja im. Andrzeja Krzanowskiego z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Mickiewicza 28, posiadający NIP: 652-172-40-05, wpisany do Rejestru Stowarzyszeń i  Fundacji pod nr KRS 0000503299.
  2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą:
   - poczty tradycyjnej na adres: ul. Mickiewicza 28, 43-502 Czechowice-Dziedzice,
   - email: office@andrzejkrzanowski.pl.
  3. Fundacja informuje, że z usług Fundacji nie można korzystać anonimowo lub z wykorzystaniem pseudonimu.
  4. W celu zamawiania usług Fundacji niezbędne jest podanie:
   • imienia i nazwiska,
   • adresu e-mail.
  5. Rodzaje przetwarzanych danych, cele, podstawa prawna przetwarzania danych przez Fundację oraz przewidywany okres przechowywania:
   Rodzaj danychCel przetwarzaniaPodstawa prawnaOkres przechowywania
   Dane niezbędne wykorzystywane w procesie realizacji zamówienia Zamówienie usługiArt. 18 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
   Art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (niezbędność dla wykonania umowy)
   Do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
   Dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeńArt. 6 ust. 1 pkt f) RODO (Prawnie uzasadniony interes)
   Dane zawarte w korespondencji z Administratorem (w wypełnionych, systemie zamówień, poczcie elektronicznej, korespondencji tradycyjnej)
   Prowadzenie korespondencji, obsługa zgłoszeń, wniosków, zapytań lub reklamacji. Wykazanie treści złożonych przez osobę oświadczeń lub żądańArt. 6 ust. 1 pkt c) RODO (wykonanie obowiązków prawnych w zakresie odpowiadania na żądania osób, których dane dotyczą)
   Art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawnie uzasadniony interes)
   Do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń.
   Dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeńArt. 6 ust. 1 pkt f) RODO (Prawnie uzasadniony interes)
   Wszystkie opisane powyżej dane osoby przetwarzane przez Administratora w systemach informatycznych.Wykonanie i przechowywanie kopii bezpieczeństwa, zapewnienie zdolności do ciągłego zapewnienia poufności, integralności, dostępności i odporności systemów i usług przetwarzania; zapewnienie zdolności do szybkiego przywrócenia dostępności danych osobowych i dostępu do nich w razie incydentu fizycznego lub technicznego.Art. 6 ust 1 pkt c) w zw. z art. 32 ust. 1 pkt b) i c) RODO (wypełnienie obowiązków prawnych w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa, integralności i dostępności danych)Zgodnie z wewnętrznym harmonogramem wykonywania kopii zapasowych.
   Dane osobowe będą przechowywane przez dłuższy okres niż wskazany w tabeli powyżej, jeżeli taki okres wynika z mających zastosowanie przepisów prawa.
  6. Jeżeli Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, zgoda taka może zostać wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
  7. Osobie przysługują następujące prawa dotyczące jej danych osobowych:
   Prawo
   dostępu do danych
   Art. 15 RODO.

   Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz informacji podanych w tym przepisie.
   Prawo do sprostowania i uzupełnieniaArt. 16 RODO

   Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.
   Prawo do usunięciaArt. 17 RODO

   Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wskazanych w tym przepisie.
   Prawo do ograniczenia przetwarzaniaArt. 18 RODO

   Istota prawa: Ograniczenie przetwarzania oznacza oznaczenie przechowywanych danych osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania. Po takim oznaczeniu danych ich przetwarzanie, poza przechowywaniem, jest możliwe tylko na podstawie zgody lub w celach określonych tym przepisem. Ograniczenia można żądać w przypadkach określonych w tym przepisie.
   Prawo do przenoszenia danychArt. 20 RODO

   Istota prawa: Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora
   Prawo do wniesienia sprzeciwuArt. 21 RODO

   Istota prawa: Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim
   przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

   Sprzeciw przysługuje także w innych przypadkach określonych w art. 21-22 RODO.
   Osoba może wykonać powyższe prawa poprzez kontakt z Administratorem w każdy ze sposobów określonych na wstępie. Dotyczy to także wycofania udzielonych zgód. Podczas kontaktu na odległość, Administrator może żądać podania danych osobowych w celu weryfikacji tożsamości.
  8. Dane mogą być ujawniane podmiotom działającym na zlecenie Administratora lub wykonującym na rzecz Administratora usługi, w szczególności:
   • przedsiębiorcom świadczącym usługi związane z dochodzeniem lub obroną roszczeń oraz obsługą prawno-księgową (windykacja, kancelarie prawne lub podatkowe, biura rachunkowe),
   • podwykonawcom i serwisantom,
   • audytorom.
   Dane mogą zostać też ujawnione także:
   • organom, które na podstawie obowiązujących przepisów prawa pozostają uprawnione do żądania ich wydania, w tym w szczególności sądom, prokuraturom, Policji, administracji podatkowej i celnej,
   • innym podmiotom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa.
  9. Osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku uznania, że jego dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

 3. Wybrane metody ochrony danych
  1. Operator stosuje różnego rodzaju mechanizmy ochronne wobec danych osobowych, w szczególności:
   • ochronę przed dostępem nieautoryzowanym,
   • ochronę przed utratą danych.
  2. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL).
  3. Operator stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. macierze dyskowe, regularne kopie bezpieczeństwa).
  4. Operator stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze).
  5. Operator stosuje adekwatne środki ochrony systemów przetwarzania na wypadek nagłej awarii zasilania (np. podwójne tory zasilania, agregaty, systemy podtrzymania napięcia UPS).
  6. Operator stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, monitoring).
  7. Operator stosuje środki zapewnienia odpowiednich warunków środowiskowych dla serwerów jako elementów systemu przetwarzania danych (np. kontrola warunków środowiskowych, specjalistyczne systemy klimatyzacji).
  8. Operator stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (szkolenia, wewnętrzne regulaminy, polityki haseł itp.)
  9. Operator powołał Inspektora Ochrony Danych.
 4. Informacja o plikach cookies
  1. Portal korzysta z plików cookies.
  2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika portalu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych portalu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika portalu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator portalu.
  4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
   • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy portalu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,
   • zachowania informacji o poleceniach usług na potrzeby programu poleceń.
  5. W ramach portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy portalu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
  7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych portalu.
  8. Operator korzysta z usługi Google Analytics w celu analizy ruchu na stronie.
  9. Jeśli użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.
  10. W celu zarządzania ustawienia cookies proszę wybrać z listy poniżej przeglądarkę internetową, którą Pani / Pan używa i postępować zgodnie z instrukcjami: Urządzenia mobilne:
linia - grafika (5)

Partnerzy

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego,
w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.