Strona poświęcona twórczości Andrzeja Krzanowskiego

Opcje wyświetlaniadostępność
linia - grafika (1)

Deklaracja dostępności

Dane podmiotu i strony:

Fundacja im. Andrzeja Krzanowskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.andrzejkrzanowski.pl

Data publikacji strony internetowej: 31 grudnia 2021 roku. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 31 grudnia 2021 roku.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych:

 1. w materiałach audiowizualnych zawierających audio i wideo zapewniona jest audiodeskrypcja (w polskiej wersji językowej) dla osób niedowidzących i niewidomych;
 2. w materiałach audiowizualnych zapewnione są napisy (w polskiej i angielskiej wersji językowej);
 3. w materiałach audiowizualnych zapewnione są napisy rozszerzone (w polskiej i angielskiej wersji językowej) dla osób niedosłyszących i niesłyszących;
 4. w materiałach audiowizualnych zapewnione są opisy filmów (w polskiej wersji językowej) dla osób głuchoniewidomych;
 5. do zdjęć i materiałów ilustracyjnych dołączony jest alternatywny opis tekstowy (w polskiej i angielskiej wersji językowej);
 6. struktura nagłówków tekstów ukształtowana jest poprawnie;
 7. na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych komputera i laptopa.


Dostępność architektoniczna:

Siedziba Fundacji im. Andrzeja Krzanowskiego
ul. Mickiewicza 28, 43-502 Czechowice-Dziedzice

 1. Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:
  • do budynku prowadzi jedno wejścia od ulicy Mickiewicza;  
  • wejście jest oświetlone i dobrze oznaczone;
  • wejście do siedziby Fundacji od ulicy Mickiewicza nie jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych ze względu na stopnie do poziomu parteru, zalecana jest pomoc osoby asystującej.
 2. Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:
  • budynek nie jest wyposażony w windę.
 3. Opis dostosowań:
  • brak.
 4. Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:
  • Miejsce parkingowe jest wyznaczone bezpośrednio przed siedzibą Fundacji.
 5. Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:
  • możliwość wejścia z psem asystującym.
 6. Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:
  • brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.


Data sporządzenia deklaracji:

31 grudnia 2021 roku

Przygotowanie deklaracji:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Fundację ze wsparciem programu Utilitia.

Informacje kontaktowe:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Kamil Krzanowski, e-mail: office@andrzejkrzanowski.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Powiadomienie o braku dostępności cyfrowej:

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu siedmiu dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę w sprawie zapewniania dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

linia - grafika (5)

Partnerzy

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego,
w ramach programu „Muzyka”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.